top of page

Algemene Voorwaarden

Modern Classic Muziekonderwijs Boxtel 


Geldig per 1-7-2018 (v. 4.2)


1. Kennis van Algemene Voorwaarden

Modern Classic zendt bij de eerste informatie e-mail de Algemene Voorwaarden als bijlage mee. Tevens de link naar de online stream via onze website naar de video met korte toelichting. Daarna gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen van, en akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Het document is te alle tijden ook beschikbaar via www.modernclassic.nl

2. Aanmelden (voor proefles)

Aanmelden geschiedt bij voorkeur via het online formulier bij www.modernclassic.nl/contact. Pas wanneer deze volledig ingevuld wordt verzonden hebben wij alle benodigde informatie voor verwerking van uw aanmelding. Bij aanmelding via een andere weg zoals Marktplaats.nl kan u verzocht worden het contactformulier alsnog in te vullen. Aanmelding is vrijblijvend en verplicht u niet tot lessen. Wij nemen naar aanleiding van uw verzoek contact met u op. Bij geen respons herhalen wij dit maximaal twee keer.

3a. Proefles

De proefles is kosteloos indien u naar aanleiding van de proefles besluit niet door te gaan met het nemen van lessen. Indien u besluit lessen te nemen, dan wordt de proefles gerekend als de eerste les van de lesreeks. Advies: zie video online 

3b. Proefles - meekijken met de les

Ten behoeven van de muzikale vrijheid en ontwikkeling van met name kinderen onder de 21 jaar verzoeken wij de ouder(s)/verzorgers om de lessen niet standaard bij te wonen met uitzondering van de eerste (proef)les en eventueel sporadisch in overleg met de docent.

4. Lestijden

De lestijden worden na de proefles definitief vastgesteld. Leerling wordt geacht rekening te houden met school, werk en andere afspraken om de continuïteit van de lessen te waarborgen. Mochten de lessen worden verzet naar een nieuwe vaste lestijd en/of lesdag kan dit als gevolg hebben dat u les krijgt van een andere docent of op een andere locatie. De overgang naar een ander tijdstip is niet altijd direct mogelijk.

 

5. Factuur

Lessen worden per reeks van vier gefactureerd. De factuur wordt verzonden in de week van de eerste les in de reeks van vier. Het aantal lessen per factuur kan in overleg worden gewijzigd. Verkochte producten worden ook op de factuur vermeld, tenzij anders is overeengekomen. Factuur wordt standaard per email als *.pdf bijlage verzonden in verband met milieu overwegingen. De factuur kan alleen per bankbetaling worden voldaan.

5a. Factuur (omschrijving bij betaling)

Noteer bij elke betaling het volledige factuurnummer (voorbeeld 1015712). Indien deze bij betaling niet is vermeld kunnen wij niet garanderen dat uw betaling correct word gekoppeld aan de factuur.

6. Standaard betalingstermijn, betalingsverzuim

De betalingstermijn loopt tot 10 dagen na factuurdatum. 
Indien u niet tijdig, of niet aan de betalingsverplichting voldoet zenden wij schriftelijk of via e-mail drie officiële betalingsherinneringen. Blijft u in gebreke dan ontvangt u een officiële sommatie. Daarna zal de factuur worden verzonden aan een incassobureau te Oisterwijk voor verdere afwikkeling. Het openstaande bedrag en de bijkomende kosten zijn voor u.


6a. Betalen in termijnen

Betaalt u in termijnen dan hanteren wij een vooraf opgestelde betalingstermijn voor maximaal 3 gelijke termijnen. Betalen in termijnen kost 5,50 euro extra. Een betalingstermijn is alleen mogelijk bij facturatie boven 100,- euro. Verzoek dient u schriftelijk en vooraf tijdig in.

7. Tarieven

Modern Classic hanteert een basis tarief per persoon, per vier lessen. Hierover kan niet worden onderhandeld. Een afwijkend aantal personen of meerdere lessen per factuur kunnen invloed hebben op de totaal prijs. Beslissingen hierover worden altijd genomen door J. Pennings of C. Pennings - Bouwer. De prijzen mogen te alle tijden worden verhoogd zonder opgaaf van reden. Modern Classic streeft te alle tijden naar een betaalbare prijs per les.

8. Opzegging

De leerling mits ouder dan 18, kan de lessen te alle tijden opzeggen. Anders is er een ouder/voogd nodig voor deze annulering. De factuur wordt niet teruggenomen of veranderd. Indien de factuur is voldaan en de leerling de bundel nog niet volledig heeft opgebruikt, mag de leerling per direct stoppen. Leerling is niet verplicht het af te maken. U ontvangt dan geen geld retour. Modern Classic mag te alle tijden de muziekles stoppen met geldige reden. Een legitieme reden is bijvoorbeeld een geschil tussen de leerling en de docent.


 

9. Verhindering docent

Bij verhindering bericht de docent u zo spoedig mogelijk voor aanvang van de les. De docent probeert een vervangend docent in te zetten. Mocht er geen vervangend docent kunnen worden ingezet, dan wordt uw lesbundel gepauzeerd om de eerst volgende lesweek weer te hervatten.

10a. Verhindering leerling

Per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) mag u 2 keer kosteloos (bundel pauzeert om de eerst volgende lesweek weer te hervatten) uw les annuleren wanneer deze meer dan 24 uur voor aanvang wordt afgemeld bij de administratie (charlotte@modernclassic.nl of jeroen@modernclassic.nl). SMS, Whats-app, privé Facebook bericht, Twitter, etc., worden niet gehonoreerd als officieel kanaal voor dergelijke berichtgeving. Een e-mail of telefoongesprek/voicemail zijn de juiste kanalen. Bij niet tijdige afmelding wordt de les in rekening gebracht. 

Tijdig doorgegeven afwezigheid wegens bruiloft (directe familie of leerling zelf) of uitvaart (directe familie) worden niet meegeteld in de twee maal kosteloze afmeldingen. ‘Tegoed’ uit een eerder kalenderjaar word niet meegenomen naar een nieuw kalenderjaar.

 

10b. Verhindering leerling bij een duo- of groepsles

Bij verhindering van één leerling bij een duo-, of groepsles kan de les niet op een later moment worden ingehaald. De les gaat ten alle tijden door, ongeacht het aantal aanwezigen of afwezigen. Uw bundel kan niet worden gepauzeerd of tijdelijk worden stopgezet.  

11. Weersomstandigheden, (inter)nationale ramp

Bij code oranje of rood kunt u online via onze Facebook pagina actueel raadplegen of lessen doorgaan of worden gepauzeerd. Bij twijfel kunt u een e-mail bericht zenden.

12. Bruikleen instrumenten

Indien u een instrument in bruikleen heeft via Modern Classic wordt hier bovenop de lesprijs een vast bedrag per bundel en/of les gerekend. Hierover valt niet te onderhandelen. In verband met het bruikleen instrument is het minimaal aantal lessen per bundel groter dan bij geen bruikleen instrument. Hoeveel is afhankelijk van het geleende instrument. Overname van het instrument of complete set is mogelijk. Prijzen zijn inclusief servicekosten.

 

13. Feestdagen en vakanties

Tijdens nationale feestdagen en schoolvakantie van Zuid-Nederland is Modern Classic doorgaans gesloten. Hierover wordt altijd extra bericht in het leslokaal, en via onze Facebook pagina. In de online agenda op www.moderclassic.nl worden nationale feestdagen en schoolvakanties vermeld.

 

14. Notificatie algemene berichten

Per kalenderjaar zenden wij maximaal 12 e-mails betreffende mogelijkheden voor workshops, optredens, kortingen, afwezigheid docent, verzoek deelname evenement, etc. Alle berichten zijn altijd muziek gerelateerd.

15. Intellectuele eigendom

Voor het maken van kopieën, het maken reproducties, het verspreiden, het verkopen, het maken van afgeleide producten en het publiekelijk tentoonstellen van lesmateriaal, de website en andere werken van Modern Classic heeft u voorafgaande schriftelijk toestemming nodig.

 

16. Aansprakelijkheid

Modern Classic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, diefstal of vernieling van eigendommen van en letsel aan leerlingen, ouders en verzorgers van leerlingen in het gebouw waar de lessen worden gegeven.


17. Gebruik van de toegangscode (regio Boxtel)

Indien u van ons de toegangscode heeft gekregen tekent u voor ontvangst en correct gebruik. Indien wij misbruik vermoeden kunnen wij per direct de lessen beëindigen.

bottom of page